RODO


Kasy i drukarki fiskalne, e-podpis, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, VoIP w chmurze, okablowanie strukturalne,Monitoring wizyjny, Systemy sygnalizacji pożaru, Systemy alarmowe, kontrola dostępu Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sosnowiec, Katowice


Od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO  w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Pamiętaj, że:

- podanie danych osobowych jest dobrowolne,

- w każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania i wycofania,

- Twoje dane osobowe będą przetwarzane, by dostarczać Ci bieżące informacje o promocjach i nowościach,

- Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane jakimkolwiek podmiotom,

- nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych, niż przewidziane przepisami prawa,

- przetwarzamy Twoje dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Obowiązki informacyjne na podstawie artykułu 13 RODO:

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane, jest mw4it z siedzibą 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 13

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy od Ciebie przy podpisywaniu umowy lub wypisywaniu faktury.

Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

- umożliwienie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania ze strony www.mw4it.bizdg.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za sprzedaż towarów i uslug.

- wszelkiego rodzaju korespondencji, zapytań, próśb i innych kwestii wynikających z charakteru naszej działalności.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celach wskazanych poniżej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest :

- obsługa Twoich próśb, zapytań przekazywanych do naszego działu obsługi klienta;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie innych danych niezbędnych np. ze względów podatkowych i rachunkowych.

Jakie masz uprawnienia wobec mw4it w zakresie przetwarzania danych ?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj. prawo dostępu, sprostowania, oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Z uprawnień możesz skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia : Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych : zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych gdy:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od dnia 25 maja 2018r.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?

Dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez Ciebie wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

- przepisy prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

- okres przez jaki są świadczone usługi;

- okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;

- okres na jaki została udzielona zgoda.